Nhà tuyển dụng tiến hành phỏng vấn ứng viên, có thể là trực tiếp hoặc qua internet với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tuyển Dụng Top

Nhà tuyển dụng tiến hành phỏng vấn ứng viên, có thể là trực tiếp hoặc qua internet với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tuyển Dụng Top
There is an s form of sometime, but https://www.techgyd.com/download-free-software-for-students-stellar-tips/43878/ it is not a plural.